BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15009/BTC-NSNN
V/v kinh phí thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2013

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện ý kiếnchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại vănbản số 7323/VPCP-KTTH ngày 03/9/2013 củaVăn phòng Chính phủ về kinh phí thực hiện Đề án"Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộngđồng" giai đoạn 2013-2015, sau khi thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Pháttriển Nông thôn, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Về một số nhiệmvụ chi thực hiện Đề án: Đề nghị thực hiện theo hướng dẫn tại vănbản số 1121/BNN-TCTL ngày 04/4/2013 của BộNông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

2. Về kinh phíthực hiện Đề án: Năm 2013 ngân sách Trung ương rất khó khăn và phải tập trungnguồn lực thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách như an ninh quốc phòng,phòng chống thiên tai và các chính sách an sinh xã hội; vì vậy, Bộ Tài chính đềnghị các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động bố trí ngân sách địaphương để thực hiện, bao gồm cả nguồn tiết kiệm theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thựchiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013.

Đề nghị UBND cáctỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chứcthực hiện theo hướng dẫn tại văn bảnnày./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo TTg);
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Vụ HCSN;
- Lưu VT; Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp