BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1501/TCHQ-GSQL
V/v Phân loại mặt hàng máy chiếu Video

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội

Tổng cục nhận được công văn số 210/HQHN-NV ngày 01/2/2007 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc phân loại mặt hàng máy chiếu video. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa, thì mặt hàng máy chiếu video có công suất chiếu lên màn ảnh:

+ Từ 300 inch trở lên phân loại vào 8528.30.10.00

+ Các trường hợp khác đề nghị quí Cục tham chiếu Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để thực hiện cho đúng.

Tổng cục thông báo để quý Cục biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc