BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1502/TCT-DNK

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN CHO CHI NHÁNH

Kính gửi:

Công ty TNHH thương mại và du lịch Diễn Châu
Đ/c: 65a Trần Quốc Toản, Tp. Hà Nội

Trả lời công văn không số ngày 2/3/2006 của Công ty TNHH Thương mại và du lịch Diễn Châu hỏi về việc điều chuyển tài sản cho Chi nhánh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1 công văn số 2926 TC/TCT ngày 14/3/2005 về việc chứng từ, thuế đối với tài sản dịch chuyển, góp vốn của Doanh nghiệp có hướng dẫn: "Đối với tài sản góp vốn để thành lập doanh nghiệp, tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên trong doanh nghiệp; phân chia, hợp nhất trong trường hợp chia, tách, sát nhập, hợp nhất, đổi tên doanh nghiệp không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp". Theo hướng dẫn trên, trường hợp Chi nhánh của Công ty thành lập tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An hạch toán phụ thuộc thì Công ty chỉ cần có quyết định điều chuyển nội bộ và biên bản giao nhận, không phải xuất hóa đơn GTGT. Nếu Chi nhánh Công ty tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An hạch toán độc lập thì Công ty phải xuất hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT theo thuế suất quy định. Chi nhánh Công ty căn cứ vào hóa đơn GTGT để khấu trừ thuế GTGT đầu vào và hạch toán giá trị tài sản cố định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Cục thuế tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VT, Ban DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến