VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1502/VPCP-CN V/v nghiên cứu, hoàn thiện các hồ sơ quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực giao thông vận tải

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ (Tổ Tư vấn) có Báo cáo số 04/BC-TTV ngày 28 tháng 02 năm 2021 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc góp ý quy hoạch mạng lưới giao thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu ý kiến góp ý của Tổ Tư vấn, hoàn thiện các hồ sơ quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực giao thông vận tải, bảo đảm tính đồng bộ, phát huy thế mạnh của từng loại hình vận tải, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, các Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng