BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1503 TM/XNK
V/v: hướng dẫn thu lệ phí hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Các phòng ban quản lý XNK khu vực
- Thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ

Bộ Thương mại hướng dẫn thu lệ phí cấp hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ Quyết định số 83/2003/QĐ /BTC ngày 17/6/2003 của Bộ Tài chính như sau:

1. Kể từ ngày 1/7/2003, thương nhân khi làm thủ tục xin cấp VISA cho mỗi chuyến giao hàng phải xuất trình bản gốc (nộp bản sao có đóng dấu công ty) tại Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực khu vực, biên lai thu lệ phí cấp hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ theo mức thu lệ phí cấp hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang Hoa Kỳ ban hành kèm theo Quyết định số 83/2003/QĐ /BTC.

Lệ phí cấp hạn ngạch được nộp vào tài khoản của Bộ Thương mại số 920.80.023 tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội.

Đối với các lô hàng đã xuất khẩu theo Giấy chứng nhận xuất khẩu (E/C) kể từ ngày 5/5- 30/6/2003 do các Phòng Quản lý XNK khu vực cấp, thương nhân phải truy nộp lệ phí cấp hạn ngạch trước ngày 30/9/2003, xuất trình bản chính Biên lai thu lệ phí hạn ngạch (nộp bản sao có đóng dấu công ty) cho Phong Quản lý XNK khu vực. Nếu thương nhân không xuất trình biên lai truy nộp lệ phí cấp hạn ngạch sẽ không được xem xét phân bổ hạn ngạch năm 2004.

2. Các phòng Quản lý XNK khu vực thuộc Bộ Thương mại có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn cho thương nhân về mức lệ phí cáp hạn ngạch, cách thức nộp để thương nhân thực hiện, đồng thời tổng hợp danh sách các thương nhân đã truy nộp lệ phí gửi về Bộ Thương mại trước ngày 15/10/2003.

Bộ Thương mại thông báo các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực và các thương nhân được biết và thực hiện./.

(Kèm theo Quyết định số 83/2003/QĐ /BTC của Bộ Tài chính)

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu