BỘ TÀI CHÍNH
------------------
V/v: Quản lý, sử dụng tiền bán hồ sơ mời thầu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2011

Kính gửi:
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Để quản lý và thống nhất thực hiện việc thu và sử dụng tiền bán hồ sơ mời thầu, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:
- Mức giá bán hồ sơ mời thầu theo quy định tại khoản 1 điều 6 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.
- Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn Ngân sách nhà nước khi bán hồ sơ mời thầu phải mở sổ theo dõi thu - chi đối với khoản thu tiền bán hồ sơ mời thầu theo quy định.
- Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) được sử dụng tiền bán hồ sơ mời thầu để chi cho việc in ấn hồ sơ tài liệu và các chi phí cần thiết khác phục vụ cho công tác đấu thầu; đồng thời nộp thuế theo quy định.
- Phần còn lại của kinh phí thu được do bán hồ sơ mời thầu sau khi nộp thuế và sử dụng cho các chi phí nêu trên, chủ đầu tư (Ban quản lý dự án) có trách nhiệm nộp Ngân sách Nhà nước.
Đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý thực hiện theo quy định trên và các quy định hiện hành của Nhà nước. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để phối hợp xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, ĐT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh