B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15033/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc hạch toán tiền thu được do bán hàng tồn đọng

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3722/HQHN-TXNK ngày03/12/2014 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về vướng mắc hạch toán tiền thu được dobán hàng tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Về phương pháp hạch toán tiền thu được do bán hàng tồn đọng trongkhu vực giám sát hải quan hiện chưa đượchướng dẫn tại Thông tư 32/2006/TT-BTC ngày 10/04/2006 và Thông tư 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 của Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan ghi nhận vướngmắc trên, hiện nội dung này đã bổ sung vào dự thảo Thông tư thay thế Thông tư32/2006/TT-BTC ngày 10/04/2006 và Thông tư 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 củaBộ Tài chính để trình Bộ ban hành trong thời gian tới.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-Khánh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang