BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15035/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Trả lời công văn số 3204/HQLS-TXNKngày 28/11/2014 (kèm hồ sơ) của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, về việc đề nghị xóanợ tiền thuế của Công ty TNHH khoa học kỹ thuật điện tử Mộng Phong do doanhnghiệp bị tuyên bố phá sản. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 22 Điều 1 Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế thì: Đối với người nộp thuế là doanhnghiệp bị tuyên bố phá sản, thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiềnphạt là Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Vì vậy, trường hợp Công ty TNHH khoahọc kỹ thuật điện tử Mộng Phong bị tuyên bố phá sản, đề nghị Cục Hải quan tỉnhLạng Sơn lập hồ sơ theo qui định tại Điều 134 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 cua Bộ Tài chính, trình UBND tỉnh xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang