UBND TỈNH NAM ĐỊNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1504/STNMT-ĐĐĐK
V/v: đôn đốc thực hiện chỉnh lý bản đồ, lập HSĐC, cấp đổi GCNQSDĐ, xây dựng CSDL địa chính đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa

Nam Định, ngày 09 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cácđồng chí Chủ tịch UBND huyện.

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 19/9/2011 của Banthường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện dồn điền, đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp” và Kế hoạchsố 45/KH-UBND ngày 30/8/2011của UBND tỉnh về tiếp tục triển khai thực hiệndồn điền đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số17-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh “về việc tăng cường lãnh đạo côngtác quản lý Nhà nước về đất đai trên địabàn tỉnh”Kế hoạchsố 54/KH-UBNDngày 02/10/2012 củaUBND tỉnh về thựchiện Nghị quyết số 17-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó có nhiệmvụ trọng tâm là chỉnh lý bản đồ, lập hồ sơ địa chính và cấp đổi GCN quyền sửdụng, đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Thực hiện Quyết địnhsố 2358/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 củaUBNDtỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015; Côngvăn số 191/UBND-VP3 ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh về việc cấp đổi GCN đất nôngnghiệp ngoài đồng sau dồn điền đổi thửa;SởTài nguyên và Môi trường đã có Văn bản sốsố 899/HD-STNMT ngày 27/4/2015 hướng dẫn chỉnh lý bản đồ, lập HSĐC, cấp đổi GCNQSDĐ, xây dựng cơsởdữ liệu địa chínhđất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa. Theo Quyết định 2358/QĐ-UBND của UBNDtỉnh thì trong năm 2015, UBND tỉnh giao các huyện thực hiện kế hoạch cấp đổi212.500 GCN đất nông nghiệp ngoài đồng cho hộ gia đình cá nhân; tuy nhiên đếnnay tiến độ thực hiện rất chậm. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo hoànthành chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghịđồng chíChủ tịch UBND huyện tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Khẩn trương ban hành văn bản giao chỉ tiêu kếhoạch cấp đổi GCNQSDĐ nông nghiệp ngoài đồng cho từng xã, thị trấn; chỉ đạoUBND các xã, thị trấn lập và phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán chỉnh lý bảnđồ, lập HSĐC, cấp đổi GCN QSDĐ, xây dựng cơsở dữ liệu địa chính đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa do UBND các xã, thịtrấn làm chủ đầu tư; chỉ đạo UBND các xã,thị trấn thực hiện nghiêm túc chủ trương chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính đểcấp đổi GCN, không chờ đo đạc mới bản đồ địa chính (nội dung, phương phápthực hiện theo Hướng dẫn số 899/HD-STNMTngày 27/4/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường). Trước mắt trong năm 2015tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn có đấugiá đất ở thực hiện trước.

Kinh phí để thực hiện chỉnh lý bản đồ, lập HSDDC,cấp đổi GCN QSDĐ, xây dựng cơ sở dữ liệuđịa chính đất nông nghiệp đầu tưtheoQuyết định 2358/QĐ-UBND của UBND tỉnh, bố trí từ tiền sử dụng đất điều tiết chongân sách cấp xã (10% tổng tiền SDĐ thu được). UBND huyện cần bố trínguồn kinh phí từ nguồn 10% tiền sử dụng đất trong tổng số tiền SDĐ thu được đểchi hỗ trợ cho các xã, thị trấn có khókhăn.

Cần lưu ý là theo quy định tại Chỉ thị số 01/CT-TTgngày 22/1/2014củaThủ tướng Chính phủ vềtriển khai thi hành Luật Đất đai và Thông tư số 30/2013/TT-BTNMT ngày14/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì việc đo đạc, chỉnh lý, cấp đổiGCN QSDĐ phải gắn với xây dựng cơsở dữliệu đất đai, do vậy UBND các huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn chấp hànhnghiêm chỉnh.

2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kếhoạch tài chính huyện thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán do các xã, thị trấnlập để UBND các xã, thị trấn phê duyệt. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trườngthực hiện việc kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm (có thể thuê đơn vị tư vấn độclập thực hiện).

Trên đây là một số nội dung về chỉnh lý bản đồ, lậpHSĐC, cấp đổi GCN QSDĐ, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đất nông nghiệp saudồn điền đổi thửa; Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện tập trungchỉ đạo thực hiện; hàng tuần báo cáo kếtquả với Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng TN&MT các huyện;
- Lưu: VT, ĐĐĐK.

GIÁM ĐỐC
Vũ Minh Lượng