BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1504/TCT-TS

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI ĐẤT CÔNG TY ĐƯỢC GIAO NĂM 2001 TẠI PHƯỜNG PHƯỚC LONG B, QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU NHÀ Ở

Kính gửi:

Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
- công ty TNHH một thành viên dịch vụ, thương mại và xuất khẩu lao động Trường Sơn

Trả lời công văn số 94/DA 2006 ngày 27/2/2006 của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ, thương mại và xuất khẩu lao động Trường Sơn về thu tiền sử dụng đất đối với đất Công ty được giao năm 2001 tại phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh để đầu tư xây dựng hạ tầng khu nhà ở, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 1, mục III phần D Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về tiền sử dụng đất thì: "Trường hợp đã được giao đất nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất thì nay nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP".

Theo đó, trường hợp Công ty TNHH một thành viên dịch vụ, thương mại và xuất khẩu lao động Trường Sơn đã được giao đất năm 2001 nhưng nay (kể từ ngày Nghị định số 198/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) trở đi mới kê khai nộp tiền sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP giá đất tính tiền sử dụng đất là giá đất do UBND cấp tỉnh quy định theo Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ áp dụng tại thời điểm kê khai nộp tiền sử dụng đất.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Thuế quận 9 căn cứ vào hồ sơ có liên quan và việc kê khai nộp tiền sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên dịch vụ, thương mại và xuất khẩu lao động Trường Sơn với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện tính thu tiền sử dụng đất theo quy định nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH một thành viên dịch vụ, thương mại và xuất khẩu lao động Trường Sơn được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương