BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15040/TCHQ-GSQL
V/v điều chỉnh Quyết định thành lập kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
- Công ty cổ phần dịch vụ công nghiệp Hàng hải
(Đ/c: Số 01A, Phan Chu Trinh, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 407/CV-KHKD ngày 27/11/2014 của Công ty cổ phần dịch vụ công nghiệp Hàng hải vềviệc thay đổi mục đích sử dụng bãi ngoại quan tại Lô A3, cụm công nghiệp NhơnBình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Công ty cổ phần dịchvụ công nghiệp Hàng hải về chủ trương điều chỉnh diện tích các khu vực của khongoại quan được thành lập theo Quyết định số 1751/QĐ-TCHQ ngày 05/10/2007 củaTổng cục Hải quan. Cụ thể, tổng diện tích sau khi điều chỉnh là 20.000 m2, baogồm: 6.000 m2 kho, diện tích bãi và công trình phụ trợ: 14.000 m2. Kho ngoạiquan được phép lưu giữ các loại hàng hóa theo quy định tại Điều 25 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ.

2. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Định: Căn cứ quyđịnh tại Điều 22 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ;Điều 63 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính về điều kiệnthành lập kho ngoại quan để kiểm tra việc Công ty hoàn thiện cơ sở hạ tầng, vậtchất, kỹ thuật; nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì báo cáo và đề xuấtđể Tổng cục Hải quan xem xét ra Quyết định điều chỉnh Quyết định thành lập khongoại quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnhBình Định và Công ty cổ phần dịch vụ công nghiệp Hàng hải được biết và thựchiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh