BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15041/BTC-CST
V/v miễn thuế TNDN đối với thu nhập của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2014

Kínhgửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trungương.

Bộ Tài chính nhận được một số ý kiếncủa các Cục thuế đề nghị hướng dẫn cụ thể về việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN) đối với thu nhập của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Vấn đề này Bộ Tàichính có ý kiến như sau:

Khoản 3 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN quy định; “Thunhập của các quỹ tài chính nhà nước và quỹ khác của Nhà nước hoạt động không vìmục tiêu lợi nhuận theo quy định của pháp luật” là thu nhập được miễn thuế.

Khoản 9 Điều 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật thuế TNDN và Khoản 9 Điều 8 Thông tư số 78/2013/TT-BTC ngày 18/6/2014hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP quy định: “Thu nhập từ hoạt độngcó thu do thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao của các quỹ tài chính nhà nước, baogồm Quỹ đầu tư phát triển địa phương là thu nhập được miễn thuế. Trường hợp cácđơn vị phát sinh các khoản thu nhập khác ngoài các khoản thu nhập từ hoạt độngcó thu do thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao phải tính và nộp thuế theo quy định”

Chương II (từ Điều 6 đến hết Điều25) Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 quy định cụ thể về hoạt động củaQuỹ đầu tư phát triển địa phương. Ngày 25/02/2014, Bộ Tài chính đã có Thông tưsố 28/2014/TT-BTC hướng dẫn quản lý cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tưphát triển địa phương.

Căn cứ các quy định nêu trên, BộTài chính hướng dẫn miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập của Quỹ đầutư phát triển địa phương như sau:

1. Trường hợp Quỹ đầu tư phát triểnđịa phương có khoản chênh lệch thu lớn hơn chi (nếu có) từ hoạt động thực hiệncác nhiệm vụ quy định tại Chương II Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007của Chính phủ thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc xác định khoảnchênh lệch thu chi thực hiện theo Điều 18 Thông tư số 28/2014/TT-BTC ngày25/02/2014 của Bộ Tài chính.

2. Thu nhập từ các hoạt động khácngoài hoạt động thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Chương II Nghị định số138/2007/NĐ-CP thực hiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luậtthuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn.

3. Trường hợp Quỹ đầu tư phát triểnđịa phương có thu nhập từ các hoạt động thuộc đối tượng chịu thuế thu nhậpdoanh nghiệp mà Quỹ hạch toán được doanh thu nhưng không hạch toán và xác địnhđược chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai, nộp thuế thu nhậpdoanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể nhưsau:

- Đối với dịch vụ: 5%;

- Đối với kinh doanh hàng hóa: 1%;

- Đối với hoạt động khác: 2%.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các Cụcthuế biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đềnghị thông tin để Bộ Tài chính xử lý.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai