TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1505/CT-TTHT
V/v: Chi phí tiền lương tiền công khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

Chi Cục thuế Quận Tân BìnhĐịa chỉ: 450 Trường Chinh, P.13, Q.Tân Bình

Trả lời công văn số 1083/CCT-KTNBngày 22/02/2010 của Chi Cục thuế về chi phí tiền lương, tiền công khi tính thuếthu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 2 điều 8 Nghị địnhsố 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động:

Trong quá trình thực hiện hợpđồng lao động, nếu một bên có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng lao động phảibáo cho bên kia biết trước ít nhất ba ngày. Khi đã chấp thuận thì hai bên tiếnhành sửa đổi, bổ sung nội dung thủ tục thay đổi hợp đồng theo hướng dẫn của BộLao động – Thương binh và Xã hội hoặc ký kết hợp đồng lao động mới…

- Căn cứ điểm 2.3b mục III phần BThông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếTNDN (có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2008) quy định khoản chi phí tiềnlương không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

Chi phí tiền lương, tiền côngdo cơ sở kinh doanh chi ngoài hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể.Chi phí tiền lương, tiền công không có hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao độngtập thể theo quy định của pháp luật về lao động trừ trường hợp cơ sở kinh doanhthuê lao động thời vụ hoặc vụ việc”;

Căn cứ vào các quy định trên, khicó thay đổi về lương được quy định trong hợp đồng lao động của người lao độngvà thỏa ước lao động tập thể thì phải ký hợp đồng lao động mới hoặc lập phụ lụchợp đồng; nếu chỉ có Quyết định tăng lương không ký lại hợp đồng lao động mớihoặc lập phụ lục hợp đồng thì chi phí tiền lương tăng thêm này không được tínhlà chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP. thông báo Chi Cục thuếbiết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. THNVDT;
- P. PC;
- Lưu: HC, TTHT.

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga