TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1505/TCHQ-GSQL
V/v: Đối với mặt hàng dệt may

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 710/HQTP .NV ngày 14/3/2006 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu hàng dệt may giữa Việt Nam và cộng đồng Châu Âu (EU) trong năm 2006, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 16/2006/QĐ-BTC ngày 24/3/2006 về việc thuế nhập khẩu hàng dệt, may có xuất xứ từ EU, Hoa Kỳ và Australia. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BTC trên của Bộ Tài chính để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT GSQL (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc