BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------

Số: 1505/TCT-TVQT
V/v: Sử dụng tiếp chứng từ thu tự in

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 6 tháng 5 năm 2010

Kính gửi: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Trả lời công văn số 912/ĐS-TCKT ngày29/4/2010 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc sử dụng chứng từ thu tự in; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thực hiện Quyết định số 1882/QĐ-TTg ngày 13/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án chuyển Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sang hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con; để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty mẹ - Công ty con của ngành Đường sắt Việt Nam giảm bớt những khó khăn trong lúc chuyển đổi hình thức hoạt động và giảm chi phí cho việc in vé mới thay thế vé cũ, Tổng cục Thuế đồng ý để Công ty mẹ - Công ty con của ngành Đường sắt Việt Nam được đóng dấu mã số thuế mới (Công ty Vận tải hành khách Hà Nội, Sài Gòn) trên vé có mã số thuế cũ (Công ty Vân tải hàng hoá Đường sắt) để sử dụng cho đến khi hết.

Trước khi đóng mã số thuế mới trên vé có mã số thuế cũ để đưa ra sử dụng, Công ty mẹ - Công ty con của ngành Đường sắt Việt Nam phải thanh, quyết toán số vé có mã số thuế cũ và đăng ký vé đóng dấu mã số thuế mới với cơ quan Thuế quản lý.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế các tỉnh, TP
- Đại diện VP TCT tại TP HCM
- Lưu: VT, TVQT(AC).Khải

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu