BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1506/TCT-PCCS
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Công Ty Tnhh Sản Xuất Và Xuất Khẩu Bao Bì

Trả lời công văn số 35/CV ngày 27/02/2007 của Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì có đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế suất thuế GTGT đối với thùng phuy thép dùng để chứa phốt pho, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Căn cứ Biểu thuế suất thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT theo Danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì sản phẩm thùng phuy thép dùng để chứa phốt pho tuỳ theo dung tích thuộc nhóm 7309; 7310, áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Riêng loại dùng cho gia đình thuộc nhóm 7309 áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

2. Tại điểm 4, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp…” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì nhập khẩu dây chuyền thiết bị, máy móc trong nước chưa sản xuất được thuộc diện không chịu thuế GTGT để tạo tài sản cố định cho Công ty. Sau đó Công ty bán dây chuyền thiết bị, máy móc cho Công ty khác ở trong nước thì dây chuyền, máy móc này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10% theo quy định tại điểm 3.27, mục II, Phần Bảo đảm Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Lào Cai;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương