BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1506/TCT-TNCN

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THU NHẬP CAO

Kính gửi:

Công ty TNHH bút chì MITSUBISHI
Địa chỉ: C7, Khu công nghiệp Thăng Long, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Trả lời công văn số 010306/CVKT ngày 22/3/2006 của Công ty TNHH Bút chì Mitsubishi về việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế thu nhập cá nhân), căn cứ vào thư xác nhận thu nhập hàng năm của ông Tomohiro Takahashi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Điểm 6 mẫu 12/TNCN – Thư xác nhận thu nhập hàng năm của người nước ngoài có đề cập "Các khoản bị khấu trừ (nếu có)": đó là những khoản thu nhập cơ quan chi trả thu nhập đã khấu trừ ở nước ngoài, việc xác định các khoản thu nhập đó có phải chịu thuế hay không chịu thuế phải căn cứ vào quy định tại các văn bản pháp luật về thuế thu nhập cá nhân của Việt Nam. Căn cứ bảng kê xác định thu nhập năm của ông Tomohiro Takahashi thì: Công ty đã khấu trừ khoản tiền Bảo hiểm y tế (Health insurance, điểm 6.1) và Bảo hiểm hưu trí (Pension insurance, điểm 6.3) theo chế độ bắt buộc ở Nhật có tính chất như tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Việt Nam là khoản thu nhập không chịu thuế. Chứng từ chứng minh là văn bản quy định bắt buộc của Nhật Bản về khoản thu nhập này.

2. Về khoản tiền nhà Công ty chi trả hộ: ông Tomohiro Takahashi đã được Công ty chi trả hộ tiền nhà tại Việt Nam. Việc xác định thu nhập chịu thuế từ khoản tiền nhà được chi trả hộ căn cứ theo quy định tại khoản 2.1.6, điểm 2, mục I, Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính. Vì vậy, khoản tiền nhà khấu trừ tại Nhật Bản là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân khi xác định tổng thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Bút chì Mitsubishi biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc