VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1506/VPCP-DK
V/v thực hiện đảm bảo bình đẳng và ổn định, an toàn trong kinh doanh LPG

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2003

Kính gửi

- Bộ Tài chính
- Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Tài chính về việc thực hiện bảo đảm bình đẳng và ổn định, an toàn trong kinh doanh khí hoá lỏng (LPG) (công văn số 03 BC/BTC ngày 20 tháng 2 năm 2003), Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ Thương mại, Công an, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng căn cứ vào chức năng được giao, sớm hoàn thiện, bổ sung những hướng dẫn trong hoạt động, quản lý kinh doanh LPG.

2. Tổng công ty Dầu khí Việt Nam chỉ đạo Công ty Chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí (PVGC):

- Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính để quy định tỷ lệ khuyến mại thích hợp cho các đối tượng mua PLG với khối lượng khác nhau.

- Điều chỉnh giá bán LPG tại Dinh Cố cho các xe bồn một cách hợp lý so với giá LPG giao bằng tàu tại các cảng của thành phố Hồ Chí Minh.

- Nghiên cứu sắp xếp tổ chức PVGC nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh LPG bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước PVGC.

- Nghiên cứu đề xuất các phương án tăng tổng công suất các kho chứa, đảm bảo bình ổn giá trong trường hợp thị trường LPG thế giới có biến động.

Văn Phòng Chính Phủ thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự