BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15075/TCHQ-GSQL
V/v nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam đối với hoạt động mua, bán hàng hóa thông qua kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Tổng cục Thuế.

Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 14/2014/CV ngày 25/11/2014 của Công ty Luật TNHH LNT & Thành viên vềviệc nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam đối với hoạtđộng mua, bán hàng hóa thông qua kho ngoại quan. Về việc này, Tổng cục Hải quancó đề nghị như sau:

- Liên quan tới việc thực hiện phápluật về thuế của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc cóthu nhập tại Việt Nam theo Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tàichính, Tổng cục Hải quan kính chuyển công văn số 14/2014/CV của Công ty LuậtTNHH LNT & Thành viên tới Tổng cục Thuế để trả lời doanh nghiệp theo đúngthẩm quyền.

- Quan điểm của Tổng cục Hải quan:Kho ngoại quan là khu phi thuế quan, quan hệ của khu này với bên ngoài là quanhệ xuất khẩu, nhập khẩu. Tuy nhiên, kho ngoại quan là một địa điểm thuộc lãnhthổ Việt Nam. Việc chủ hàng nước ngoài có hoạt động mua, bán, chuyển nhượngquyền sở hữu hàng hóa trong kho ngoại quan đồng nghĩa với việc lợi ích thu đượctừ hoạt động đó phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, trường hợp này phảiđược coi là có thu nhập tại Việt Nam và phải thực hiện nghĩa vụ về thuế theoquy định.

Trân trọng cảm ơn./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh