BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15080/TCHQ-GSQL
V/v cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô theo hình phi mậu dịch

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 3120/HQBRVT-GSQLngày 25/9/2014 của Cục Hải quan thành phố tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc nêutại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan thành phố tỉnhBà Rịa - Vũng Tàu căn cứ quy định tại Điều 9 Thông tư số 20/2014/TT-BTC ngày11/02/2014 của Bộ Tài chính, điểm 1.4 Khoản 1, điểm a Khoản 1 Mục II Thông tưsố 02/2001/TT-TCHQ ngày 29/5/2001 của Tổng cục Hải quan và hồ sơ cụ thể để xemxét, giải quyết thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu 01 chiếc xe ô tô hiệu LEXUSRX350, đã qua sử dụng, 05 chỗ ngồi, sản xuất tại Nhật Bản năm 2009, số khung2T2BK1BA0AC023473 cho ông Trương Thanh Hoàng, hộ khẩu thường trú tại 2921C, tổ4, khu phố 4, phường Phước Trung, TP Bà Rịa - Vũng Tàu theo hình thức phi mậudịch (sổ hộ khẩu số 020038790 do Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp xác nhậnviệc ông Trương Thanh Hoàng hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Namđược thay thế cho văn bản xác nhận hoặc Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩmquyền trong hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu).

Tổng cục Hải quan trả lời nội dungtrên để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh