B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15084/TCHQ- GSQL
V/v đóng ghép hàng quá cảnh tại kho CFS-ICD Transimex

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ giao nhận Hànghóa Thời gian.

(Đ/c: M7-03, cao ốc H2, 196 đườngHoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 1517/TCLEL-HQ ngày 25/11/2014 của Côngty TNHH Dịch vụ Giao nhận hàng hóa Thời gian đề nghị hướng dẫn về việc đóngghép hàng hóa quá cảnh tại kho CFS - ICD Transimex - TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

1. Về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh:

Căn cứ quy định tại Điều 40 Luật Hải quan, Điều 19 Nghị Định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ thì thủ tục hải quan đối với hànghóa quá cảnh phải được thực hiện tại cửa khẩu nhập đầu tiên và cửa khẩu xuất cuốicùng, chịu sự giám sát hải quan trong quá trình vận chuyển trên lãnh thổ ViệtNam.

2. Về thủ tục đóng ghép hàng quá cảnh chung với hàng xuất khẩuđã hoàn thành thủ tục hải quan trong ICD:

a) Ngày 28/8/2013, Tổng cục Hải quan có công văn số 5094/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc hàng quá cảnh đóngchung container với hàng xuất khẩu tại kho CFS. Tại côngvăn có nội dung: Cảng nội địa (ICD) Transimex -Saigon không phải cửa khẩu, do đó trong khi chờ nghiên cứu sửa đổi các quy địnhcủa pháp luật hiện hành, Công ty cổ phần Transimex - Saigon không được thực hiệnviệc đóng ghép hàng quá cảnh chung container với hàng xuất khẩu trong kho CFS.

b) Ngày 27/5/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số 6918/BTC-TCHQ gửi các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn thủ tụchải quan đối với hàng hóa chuyển cảng, quá cảnh, trung chuyển. Tại điểm 3 côngvăn này có nội dung hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh đóngghép chung container với hàng nhập khẩu, hàng xuất khẩu. Theo đó:

- Tiết b1, điểm 3.6 có quy định: “Hàng hóa quá cảnh đã làmthủ tục hải quan được vận chuyển cùng với hàng xuất khẩu đã làm thủ tục chuyểncửa khẩu từ Chi cục Hải quan cảng dỡ hàng đến cửa khẩu xuất quốc tế để xuất ranước ngoài.”

- Gạch đầu dòng thứ nhất (-), điểm b.2.2 quy định trách nhiệmcủa Chi cục Hải quan quan cảng dỡ hàng đối với hàng quá cảnh: “Giám sát việcdoanh nghiệp đưa hàng từ kho chứa hàng để làm thủ tục hải quan/xếp hàng lên phươngtiện vận tải (đã làm thủ tục hải quan) đóng chung container với hàng xuất khẩuđã làm thủ tục hải quan để vận chuyển đến cửa khẩu quốc tế”.

Như vậy, căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số6918/BTC-TCHQ dẫn trên thì hàng hóa quá cảnh đã làm thủ tục hải quan của Côngty được phép đóng ghép chung container với hàng hóa xuất khẩu đã làm thủ tục tạiKho CFS thuộc ICD Transimex - TP Hồ Chí Minh sau đó chuyển đến cửa khẩu xuất quốctế để xuất ra nước ngoài.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Dịch vụ giao nhậnHàng hóa Thời gian biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP HCM (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh