B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15085/TCHQ- GSQL
V/v thực hiện dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa tại CFS

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2972/HQBD-GSQL ngày25/11/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc thực hiện dịch vụ kiểm trachất lượng hàng hóa trước khi xuất khẩu tại kho CFS. Về việc này, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việccho phép Công ty cổ phần thương mại du lịch Bình Dương được thực hiện hoạt độngkiểm tra chất lượng, số lượng hàng hóa trong kho CFS Areco trước khi xuất khẩuvới điều kiện:

- Việc kiểm tra hàng hóa trong kho CFS phải được thực hiện tạimột khu vực riêng biệt; không làm ảnh hưởng đến các hàng hóa khác lưu giữ trongkho.

- Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Dương chỉ đạo Chi cục Hảiquan quản lý kho CFS giám sát chặt chẽ trong thời gian doanh nghiệp thực hiệnkiểm tra, kết thúc kiểm tra phải niêm phong hải quan và lập Biên bản chứng nhậncùng với chủ kho CFS.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bình Dươngđược biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh