BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1509/TCHQ-KTTT
V/v: Chứng minh giá hợp đồng

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2005

Kính gửi:

- Cục Hải quan Lạng Sơn
- Công ty TNHH XNK Trường Xuân
(Km 15+500 Quốc lộ 1A, Thị trấn Cao Lộc, Lạng Sơn)

Trả lời công văn số 12/CV-2005 ngày 04 tháng 02 năm 2005 củaCông ty TNHH XNK Trường Xuân về việc chứng minh giá ghi trên hợp đồng mặt hàngcọc than dùng sản xuất pin nhập khẩu năm 2004 qua Cục Hải quan Lạng Sơn, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ công văn số 2959/TCHQ-KTTT ngày 24 tháng 6 năm 2003của Tổng cục Hải quan hướng dẫn một số nội dung về giá tính thuế.

Đề nghị Cục Hải quan Lạng Sơn kiểm tra hồ sơ của Công tyTNHH XNK Trường Xuân nhập khẩu mặt hàng Cọc than dùng sản xuất pin năm 2004 cógiá nhập khẩu trên hợp đồng thấp hơn và đã áp dụng giá quy định tại bảng giában hành kèm theo Quyết định 88/2003/QĐ-BTC Nếu công ty chỉ nộp văn bản chứngminh giá quá thời hạn 30 ngày và có đủ các điều kiện khác quy định tại công văn2959/TCHQ-KTTT thì chấp nhận để công ty chứng minh giá hợp đồng theo đúng quyđịnh tại công văn 2959/TCHQ-KTTT nêu trên. Trường hợp giá hợp đồng thấp bất hợplý thì chuyển sang bộ phận Kiểm tra sau thông quan làm rõ.

Các lô hàng khác nhập khẩu trong thời hiệu của Thông tư 118/2003/TT-BTC ngày 8 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính thì xác định giá tínhthuế theo quy định của Thông tư này.

Tổng cục Hải quan thông báo để công ty TNHH XNK Trường Xuânbiết và liên hệ với Cục Hải quan Lạng Sơn để xem xét cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (5)
- Lưu VP, KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An