BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1509/TCHQ-KTTT
V/v xử lý thuế hàng bị mất cắp trong quá trình vận chuyển

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2007

Kính gửi:Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 104/HQTP-NV ngày 25/12/2006 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý thuế hàng bị mất cắp trong quá trình vận chuyển, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Đối với hàng hóa bị mất cắp trong quá trình vận chuyển, đang nằm trong sự kiểm tra,giám sát của cơ quan Hải quan, có chứng thư giám định số hàng bị thiếu của cơ quan chức năng, Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục Hải quan đã ra quyế tđịnh điều chỉnh giảm thuế theo quy định, sau đó cơ quan chức năng đã bắt giữ được số hàng hóa bị mất nhưng thời gian điều tra, xét xử kéo dài thì xử lý như sau:

1.Nếu lô hàng sau khi xét xử Tòa án Quyết định tịch thu xung công quỹ thì khôngthu thuế.

2.Nếu lô hàng sau khi xét xử Tòa án Quyết định trả lại cho doanh nghiệp thì yêu cầu doanh nghiệp nộp thuế, thời điểm áp dụng chính sách thuế tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền Quyết định trả lại hàng.

3.Để xử lý trường hợp này Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh làm văn bản gửi cơquan Công an, Tòa án, Viện kiểm sát và các ngành chức năng đề nghị phối hợp giải quyết sau khi có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về số hàng hóa đó.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (5b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An