BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------------
Số: 1509/TCT-TNCN
V/v: xác định các quỹ từ thiện nhân đạo, khuyến học khi tính thuế TNCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2011
Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa
Trả lời công văn số 2024/CT-TNCN ngày 8/4/2011 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc xác định các quỹ từ thiện nhân đạo, khuyến học khi tính thuế TNCN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Theo hướng dẫn tại khoản 3.2.1, mục I, phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân thì:
“Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công trước khi tính thuế của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú, bao gồm:
a) Khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa. Các tổ chức cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa phải được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội. Tài liệu để chứng minh đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa là chứng từ thu hợp pháp của tổ chức, cơ sở.
b) Khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận và quy định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ.
Tài liệu chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học phải là chứng từ thu hợp pháp do các tổ chức, các quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cấp”.
Theo hướng dẫn nêu trên thì trường hợp cá nhân đóng góp vào các tổ chức xã hội từ thiện, các quỹ từ thiện, nhân đạo, khuyến học… được thành lập theo đúng các quy định tại Nghị định số 68/2008/NĐ-CP, Nghị định số 148/2007/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên và có các chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học thì khoản đóng góp này được trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT) 2b;
- Lưu: VT, TNCN.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
Ngô Đình Quang