BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1509/TCT-TNCN

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (THUẾ TNCN) CỦA BÀ PANAPORN VÀ ÔNG SRIHASKA

Kính gửi:

Công ty liên doanh TNHH phát triển Đình Vũ
Địa chỉ: Tầng 5, Khu VP HARBOUR VIEW, Số 4, Trần Phú, Hải Phòng

Trả lời văn thư của Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đình Vũ (Công ty Đình Vũ) về việc tính thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) của bà Panaporn và ông Srihaska, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 39 TC/TCT ngày 26/6/1997 và Thông tư số 05/2001/TT-BTC ngày 17/1/2001 của Bộ Tài chính; Căn cứ vào Hợp đồng lao động giữa Công ty Đình Vũ với bà Panaporn và ông Srihaska thì:

1. Về tiền nhà chịu thuế TNCN:

Tiền nhà do tổ chức chi trả thu nhập chi trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo số thực tế chi trả hộ nhưng không vượt quá 15% số thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thù lao. Như vậy, khoản phụ cấp xa tổ quốc trả hàng tháng (= 25% lương cơ bản) không tính vào thu nhập chịu thuế.

Để có căn cứ xác định khoản phụ cấp xa tổ q uốc trả hàng tháng là không chịu thuế TNCN, Công ty Đình Vũ cần xuất trình cho cơ quan thuế (Cục thuế Hải Phòng) các giấy tờ chứng minh chính sách trợ cấp xa tổ quốc ở các nước khác cũng như tại Việt Nam, bản cam kết của Công ty xác nhận đây là khoản phụ cấp xa tổ quốc mà Công ty trả cho cá nhân người nước ngoài và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai.

2. Về nghĩa vụ thuế TNCN của bà Panaporn và ông Srihaska năm 2001 và 2002:

Căn cứ vào Bảng kê khai ngày cư trú của bà Panaporn và ông Srihaska thì năm 2001 và 2002 cả 2 cá nhân này đều là đối tượng không cư trú tại Việt Nam. Việc tính thuế TNCN được thực hiện cụ thể như sau:

- 6 tháng đầu năm 2001, căn cứ vào biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Thông tư số 39 TC/TCT ngày 26/6/1997 tính cho phần thu nhập thực tế phát sinh theo thời gian ở tại Việt Nam.

- 6 tháng cuối năm 2001, căn cứ vào Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/1/2002 áp dụng mức thuế suất 25% tính cho thu nhập thực tế phát sinh theo thời gian ở tại Việt Nam.

- Năm 2002, việc tính thuế TNCN tương tự 6 tháng cuối năm 2001.

Đối với khoản tiền lương của bà Panaporn và ông Srihaska mà Công ty chi trả cho những tháng không làm việc tại Việt Nam sẽ không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế Hải Phòng và Công ty Đình Vũ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Hải Phòng;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc