VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1509/VPCP-KTN
V/v
chủ trương thực hiện dự án đường Bình Xuyên – Yên Lạc – Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc theo hình thức BT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Vĩnh Phúc (tờ trình số 221/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2008); ý kiến củacác Bộ; Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1029/BKH-KTĐP &LT ngày 19 tháng02 năm 2009) và Giao thông vận tải (công văn số 644/BGTVT-KHĐT ngày 09 tháng 02năm 2009) về việc thực hiện dự án đường Trung tâm chuỗi công nghiệp, đô thịvà dịch vụ Bình Xuyên – Yên Lạc – Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc theo hình thứcBT, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương Ủy bannhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện dự án đường Trung tâm chuỗi công nghiệp,đô thị và dịch vụ Bình Xuyên – Yên Lạc – Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc theo hìnhthức BT.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh VĩnhPhúc quyết định theo thẩm quyền việc lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện theo hìnhthức Hợp đồng BT; bảo đảm cân đối ngân sách địa phương theo đúng quy địnhcủa Luật Ngân sách.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn, cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), C (15).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn