BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15090/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: TrườngĐại Luật Hà Nội.
(87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 3111/ĐHLHN ngày 15/12/2014của Trường Đại Luật Hà Nội về việc xin miễn thuế nhập khẩu sách do nhà khoa họcCộng hòa Áo gửi tặng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế:

Căn cứ Tiết b.1 Điểm b, Tiết c.1 Điểm c Khoản 4Điều 104 và Điều 107 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tàichính: Hàng hóa được phép nhập khẩu làm quà biếu, quà tặng của các tổ chức, cánhân từ nước ngoài biếu, tặng cho các tổ chức Việt Nam có trị giá hàng hóakhông vượt quá ba mươi triệu đồng thì được xét miễn thuế. Trường hợp hàng hóalà quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức xét miễn thuế, miễn thuế nêutrên thì phải nộp thuế đối với phần vượt. Trừ các trường hợp sau thì được xétmiễn thuế đối với toàn bộ trị giá lô hàng : "Các đơn vị nhận hàng quàbiếu, quà tặng là cơ quan hành chính sự nghiệp, các cơ quan đoàn thể xã hộihoạt động bằng kinh phí cấp phát, nếu được cơ quan cấp trên cho phép tiếp nhậnđể sử dụng thì được xét miễn thuế trong từng trường hợp cụ thể ", Thẩmquyền xét miễn thuế là Bộ Tài chính.

2. Hồ sơ xét miễn thuế:

Căn cứ quy định tại Điều 105 Thông tư128/2013/TT-BTC hồ sơ xét miễn thuế gồm:

* Hồ sơ hải quan theo hướng dẫn tại Thông tưnày: nộp 01 bản chụp;

* Các giấy tờ khác tùy theo từng trường hợp cụthể sau đây:

- Công văn yêu cầu xét miễn thuế của tổ chức, cánhân sử dụng hàng hóa nhập khẩu; trong đó nêu rõ loại hàng hóa, trị giá, sốtiền thuế, lý do xét miễn thuế, tờ khai hải quan; trường hợp có nhiều loại hànghóa, thuộc nhiều tờ khai hải quan khác nhau thì phải liệt kê các loại hàng hóa,các tờ khai xét miễn thuế; cam kết kê khai chính xác, cung cấp đúng hồ sơ và sửdụng đúng mục đích miễn thuế : 01 bản chính;

- Thông báo hoặc quyết định hoặc thỏa thuận biếutặng hàng hóa: 01 bản chụp;

- Giấy ủy quyền làm thủ tục hải quan của tổchức, cá nhân được biếu, tặng đối với trường hợp ủy quyền làm thủ tục hải quan:01 bản sao y bản chính;

- Hợp đồng ủy thác nhập khẩu (đối với trường hợpủy thác nhập khẩu) hoặc giấy báo trúng thầu kèm theo hợp đồng cung cấp hàng hóa(đối với trường hợp nhập khẩu thông qua đấu thầu), trong đó nêu rõ giá thanhtoán không bao gồm thuế nhập khẩu: 01 bản chụp;

- Xác nhận của cơ quan chủ quản cấp trên về việccho phép tiếp nhận sử dụng hàng hóa miễn thuế đối với trường hợp hàng hóa quàbiếu, tặng cho cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan đoàn thể hoạt động bằngkinh phí Nhà nước cấp phát có trị giá vượt quá định mức xét miễn: 01 bản chính;

- Giấy phép nhập khẩu hàng hóa (đối với trườnghợp hàng nhập khẩu có điều kiện): 01 bản chính;

- Tài liệu khác liên quan đến việc xác định sốtiền thuế được xét miễn : 01 bản chụp;

- Bảng kê danh mục hồ sơ đề nghị xét miễn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Trường Đại LuậtHà Nội được biết và hoàn thiện hồ sơ gửi đến Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuấtnhập khẩu) để được xem xét giải quyết theo quy định./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng