B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15092/TCHQ-TXNK
V/v thu hồi Danh mục hàng hóa miễn thuế đã cấp

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1875/HQNA-NV ngày08/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An về việc thu hồi Danh mục hàng hóa miễnthuế của Công ty TNHH Điện tử BSE Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Cục Hải quan tỉnh Nghệ An đã thu hồi toàn bộ Danh mục hànghóa miễn thuế đã cấp cho Công ty TNHH Điện tử BSE Việt Nam; theo đó, toàn bộDanh mục hàng hóa miễn thuế đã cấp nêu trên không còn giá trị sử dụng trên toànquốc (đính kèm công vănsố1875/HQNA-NV).

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thànhphố được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng