BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15097/TCHQ-TXNK
V/v Thuế GTGT mặt hàng chất thử dùng trong y tế

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Côngty TNHH Roche Việt Nam
(Phòng 3.3, Tầng 3, Tòa nhà e.town 2, 364Cộng Hòa, Q.13, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 2361/1114/HC-RV ngày28/11/2014 củaCông ty TNHHRoche Việt Nam về việc xác định thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàngchất thử dùng trong y tế, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Theo quy định tại khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì: "...Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinhy tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc,trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốctiêm, dịch truyền; vật tư hoá chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế; mũ,quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng taychuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm)" thuộc đối tượng ápdụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Theoquy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014 của BộTài chính thì: "Trường hợp hàng hoá được quy định cụ thể thuộc đốitượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị giatăng 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bảnquy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiệntheo quy định tại các văn bản đó. Riêng hàng hoá là sản phẩm trồng trọt, chănnuôi, thuỷ sản, hải sản; thiết bị, dụng cụ y tế chuyên dùng thực hiện theo quyđịnh tại khoản 3, 4, 5 Điều 4 Thông tư này"

Tổngcục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Roche Việt Nam được biết, đề nghị Công tylàm việc vụ thể với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để xác định mặthàng Công ty nêu tại công văn số 2361/1114/HC-RV thuộc hay không thuộc sinhphẩm y tế; vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế, trên cơ sởđó xác định mức thuế phải nộp theo quy định.

Tổngcục Hải quan thông báo đểCông ty Roche Việt Nam đượcbiết.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng