BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 151/BXD-KTXD
V/v: Định mức dự toán công tác bê tông mặt đường.

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2011

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư ViệtNam

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 15/VNJSC-KH ngày 11/7/2011của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Việt Nam về định mức dự toán công tác bê tôngmặt đường. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công tác bê tông mặt đường mã hiệu AF.15400 tại văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựngcông trình – Phần xây dựng được định mức cho làm khe co dãn bằng gỗ, vữa bêtông sản xuất bằng máy trộn và đổ bằng thủ công.

Đối với công tác mặt đường bê tông xi măng khác hướng dẫntại văn bản số 1776/BXD-VP mà chưa được công bố, theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phíđầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư quyết định việc áp dụng, vận dụng địnhmức xây dựng được công bố hoặc điều chỉnh, xây dựng mới để lập và quản lý chiphí đầu tư xây dựng công trình. Chủ đầu tư, nhà thầu và các tổ chức tư vấn căncứ vào phương pháp xây dựng định mức theo hướng dẫn tại Thông tư 04/2010/TT-BXDtổ chức điều chỉnh đối với những định mức đã được công bố nhưng chưa phù hợpvới biện pháp, điều kiện thi công, yêu cầu kỹ thuật của công trình, xây dựngcác định mức chưa có trong hệ thống định mức đã được công bố hoặc vận dụng cácđịnh mức xây dựng tương tự đã và đang sử dụng ở công trình khác để áp dụng chocông trình. Trường hợp sử dụng các định mức được điều chỉnh hoặc xây dựng mớinói trên để lập đơn giá xây dựng trong các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhànước áp dụng hình thức chỉ định thầu, thì chủ đầu tư báo cáo người quyết địnhđầu tư xem xét, quyết định.

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Việt Nam căn cứ ý kiến nêutrên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh