BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 151/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thanh toán hợp đồng EPC

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Công ty cổ phần năng lượng Bắc Hà

Trả lời văn bản số 150/2010/CV-BH ngày 13/9/2010 của Công tycổ phần năng lượng Bắc Hà đề nghị hướng dẫn thanh toán hợp đồng EPC, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

Hợp đồng tổng thầu EPC công trình Nhà máy thủy điện NậmPhàng được ký kết ngày 21/10/2009, nên thủ tục thanh toán, hồ sơ thanh toán hợpđồng thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạtđộng xây dựng. Theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP và Thông tư số06/2007/TT-BXD thì đối với hợp đồng có hình thức giá hợp đồng trọn gói, khinhà thầu thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nội dung công việc, đúng khối lượng thựchiện và đơn giá ghi trong hợp đồng; thì giá trị quyết toán đúng bằng giá trọngói của hợp đồng đã ký. Không chiết tính lại khối lượng cũng như đơn giá chitiết.

Việc chuyển tiếp áp dụng Khoản 4 Điều 18 và điểm a Khoản 2Điều 19 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồngtrong hoạt động xây dựng do Người quyết định đầu tư quyết định cùng với sự chấpthuận của Chủ đầu tư và Nhà thầu, trên nguyên tắc mang lại hiệu quả cho dự án.

Căn cứ ý kiến trên, Công ty cổ phần năng lượng Bắc Hà tổchức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VP,Vụ KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh