TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 151/GSQL-GQ3
V/v thực hiện công văn số 17862/BTC-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 24/12/2013, Bộ Tài chính banhành công văn số 17862/BTC-TCHQ về chính sách thuế đối với xe ô tô của việtkiều hồi hương chưa làm thủ tục đăng ký, lưu hành xe đã chuyển nhượng.

Triển khai thực hiện công văn này,Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát Quản lý) đã nhận được báo cáo vướng mắc của mộtsố Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Để có cơ sở xem xét, xử lý thống nhất, CụcGiám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh,thành phố thực hiện nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình thực hiện điểm1 công văn số 17862/BTC-TCHQ về công tác phối hợp giữa Đơn vị với cơ quan Côngan trong việc rà soát, đối chiếu giữa giấy phép nhập khẩu xe ô tô với đăng kýlưu hành xe do cơ quan Công an cấp.

2. Sau khi triển khai phối hợp vớicơ quan Công an, đã xác định được bao nhiêu trường hợp khi làm thủ tục nhậpkhẩu việt kiều đã thực hiện bán ngay xe ô tô cho tổ chức, cá nhân khác mà khôngthực hiện đăng ký lưu hành xe (trong đó báo cáo rõ đã xử lý truy thu được baonhiêu trường hợp, bao nhiêu trường hợp không còn cư trú tại địa phương?).

3. Khó khăn, vướng mắc khi thựchiện công văn 17862/BTC-TCHQ kèm ý kiến đề xuất.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha