BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 151/TCHQ-GSQL
V/v hàng hoá của DNCX gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH SankyuLogistics Việt Nam tại Hải Dương
(Đ/c: Khu công nghiệp Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương)

Trả lời công văn số 08010/SLVHD-CV ngày 30/12/2008 của Chinhánh Công ty đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa của doanhnghiệp chế xuất gửi vào kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 21 Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 củaChính phủ quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất;

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 19 Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày22/9/2006 của Chính phủ quy định: "Doanh nghiệp chế xuất được quyền hoặcmua nhà xưởng, văn phòng, kho bãi đã xây dựng trong các khu công nghiệp, khuchế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế để phục vụ sản xuất, kinh doanh";

Thủ tục hải quan thực hiện như sau:

1/ Đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất gửi kho ngoạiquan:

Thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 4.1 khoảnVII mục 2 Phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, ápdụng như đối với hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan.

2/ Đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất gửi vào khohàng nội địa (không phải kho ngoại quan): Thủ tục hải quan thực hiện theo điểm6 khoản VI mục 2 Phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC và điểm 4.4 phần A công 6690/TCHQ-GSQL ngày 28/11/2007 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Chi nhánh Công ty TNHH SankyuLogistics Việt Nam tại Hải Dương biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh