BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 151/TCT-KK
V/v khôi phục mã số thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:Công ty CP Tư vấnKiểm định, XD&TM 678.

Trả lời công văn số 05/CT đề ngày 12/11/2013 của Công ty CPTư vấn Kiểm định, XD&TM 678 về việc đề nghị khôi phục mã số thuế. Sau khibáo cáo Bộ Tài chính và nhận được chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Căn cứ khoản 2, Điều 165 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vàbị xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanh trong các trường hợp:

“d) Không hoạt động tại trụ sở đăng ký trong thời hạn sáutháng liên tục, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặcchứng nhận thay đổi trụ sở chính;

e) Ngừng hoạt động kinh doanh một năm liên tục mà khôngthông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh;”

Điều 59, Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chínhphủ về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Khoản 3, Mục I, Phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xử lý vi phạm pháp luật về thuế; Điều 9Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về xử phạt vi phạmhành chính về thuế.

Khoản 3, Điều 3; Điều 14; khoản 2, Điều 15 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế vềđăng ký thuế quy định:

“Tổ chức kinh doanh khi chấm dứt hoạt động thì mã số thuếchấm dứt hiệu lực và không được sử dụng lại”;

“Điều 14. Chấm dứt hiệu lực mã số thuế

…Tổ chức sau khi đã làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã sốthuế, nếu hoạt động trở lại phải thực hiện đăng ký thuế để được cấp mã số thuếmới….”;

“Trường hợp người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tạiđịa chỉ đã đăng ký kinh doanh và không xác định được tung tích thì cơ quan thuếphối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản xác nhận về tình trạng khôngcòn hoạt động tại địa điểm kinh doanh của người nộp thuế. Cơ quan thuế cập nhậtthông tin vào cơ sở dữ liệu đăng ký thuế của ngành Thuế, thông báo công khaitình trạng của người nộp thuế và phối hợp cùng cơ quan nhà nước có thẩm quyềnthực hiện các thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký doanhnghiệp đồng thời chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định của Luật Doanhnghiệp, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

Trường hợp, cơ quan thuế đã thực hiện xác minh cơ sở bỏ địachỉ kinh doanh đối với Công ty CP xây dựng và thương mại 379 (MS: 2500233603)và có Thông báo về việc cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh gửi các cơ quancó liên quan trong đó có Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc theo quy trình trao đổithông tin. Cơ quan thuế đã thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế 2500233603theo quy định, thì Công ty CP xây dựng và thương mại 379 (MS: 2500233603) -(nay là Công ty CP Tư vấn Kiểm định, XD&TM 678) bị xử phạt hành chính vềviệc không kê khai thuế và không được sử dụng lại mã số thuế 2500233603 theoquy định tại Thông tư số 85/2007/TT-BTC và 80/2012/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để doanh nghiệp biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc;
- Chi cục thuế huyện Bình Xuyên;
- Vụ PC-BTC;
- Cục CNTT;
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu