VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 151/VPCP-KTN
V/v bồi thường giải phóng mặt bằng tại Dự án xây dựng cầu Mỹ Lợi

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môitrường (công văn số 4589/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 05 tháng 12 năm 2011) về kiểm traviệc thực hiện giao đất để triển khai Dự án cầu cảng và kho đông lạnh của Côngty TNHH một thành viên Việt Hóa và việc thỏa thuận vị trí, phạm vi xây dựngcông trình cầu Mỹ Lợi, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Đồng ý bổ sung kinh phí giải phóngmặt bằng phần diện tích đất thuộc hành lang an toàn cầu và đường dẫn vào cầu MỹLợi vào kinh phí giải phóng mặt bằng dự án xây dựng cầu Mỹ Lợi. Bộ Giao thôngvận tải thực hiện bổ sung, điều chỉnh dự án theo đúng quy định.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉđạo rà soát và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Công ty TNHH MTV ViệtHóa các khoản chi phí phát sinh trong quá trình chuẩn bị, tổ chức triển khai Dựán cầu cảng và kho đông lạnh; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng tổchức, cá nhân liên quan trong việc để xảy ra sự trùng chéo của hai dự án nêutrên và có hình thức xử lý phù hợp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểBộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, ĐP, KNTN, TKBT, TH,
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). Ha 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý