BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1510/TCHQ-PC

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁC LÔ HÀNG GỖ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU KHÔNG CÓ GIẤY CHỨNG CHỈ XUẤT KHẨU HOẶC NHẬP KHẨU DO CƠ QUAN THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CITES VIỆT NAM CẤP

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Về việc xử lý đối với các lô hàng gỗ xuất khẩu, nhập khẩu đã thông quan trước thời điểm 21/6/2005 mà không có giấy chứng chỉ xuất khẩu hoặc giấy chứng chỉ nhập khẩu do cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam cấp nêu tại công văn số 1632 TCHQ/GSQL ngày 27/4/2005 của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 23/3/2006 Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại công văn số 472/TTg-NN với nội dung: Trong thời gian đang chuẩn bị trình sửa Nghị định số 11/2002/NĐ-CP ngày 22/1/2002 của Chính phủ, không xử phạt theo quy định tại Nghị định số 138/2004/NĐ-CP ngày 17/6/2004 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, đối với các lô hàng gỗ nhập khẩu, xuất khẩu trước thời điểm 21/6/2005, đã hoàn thành thủ tục hải quan, mà không có giấy chứng chỉ của cơ quan quản lý CITES Việt Nam.

Tổng cục đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ nội dung công văn số 472/TTg-NN ngày 23/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ, hồ sơ vụ việc để giải quyết đối với các trường hợp đã làm thủ tục thông quan cho các lô hàng gỗ xuất khẩu, nhập khẩu mà không có giấy chứng chỉ CITES Việt Nam cấp trước thời điểm 21/6/2005./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT(1), PC(1)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo