BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1510/TCT-CS
V/v: Sử dụng hóa đơn, biên lai thu phí sử dụng đường bộ qua thiết bị thu phí không dừng.

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2012

Kínhgửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số2163 CT-TT&HT ngày 28/11/2011 của Cục thuế tỉnh Hà Nam; Công văn số 9567/CV-NHCT32 ngày 15/12/2011 của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thươngViệt Nam đề nghị hướng dẫn xuất hóa đơn cho khách hàng sử dụng dịch vụ thu phícầu đường không dừng, thanh toán qua ngân hàng cho Cục thuế các tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương. Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 3.3, mục I, Phần III,Thông tư số 90/2004//TT-BTC ngày 7/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độthu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ quy định:

“a) Vé “Phí đường bộ” đối với đườngbộ đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước và vốn Nhà nước vay thu phí hoàn vốn quyđịnh tại mục I, mục II phần II Thông tư này được quản lý, sử dụng theo chế độquản lý biên lai thu tiền phí, lệ phí của Bộ Tài chính quy định. Tổ chức, cánhân có vé “Phí đường bộ” (trừ vé “phí đường bộ toàn quốc”) được hạch toán sốtiền phí đường bộ (in trên vé) vào chi phí kinh doanh (đối với đơn vị sản xuấtkinh doanh dịch vụ) hoặc vào chi phí hành chính sự nghiệp.

b) Vé “Cước đường bộ” đối với đườngbộ đầu tư để kinh doanh quy định tại mục III, mục IV phần II Thông tư này đượcquản lý, sử dụng theo chế độ quản lý hóa đơn chứng từ của Bộ Tài chính quyđịnh. Tổ chức, cá nhân có vé “Cước đường bộ” được hạch toán vào chi phí kinhdoanh hoặc chi phí hành chính sự nghiệp như đối với vé “Phí đường bộ” nêu trên.Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phươngpháp khấu trừ thuế được hạch toán vào chi phí kinh doanh phần phí đường bộ phảinộp chưa có thuế giá trị gia tăng và được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầuvào theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng. Đối với các cơ sở sản xuất,kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên giátrị gia tăng được hạch toán vào chi phí kinh doanh toàn bộ số tiền phí đường bộphải nộp bao gồm cả tiền thuế giá trị gia tăng.

c) Các trạm thu phí đường bộ thựchiện:

- Thanh toán vé và số tiền phí thuđược theo từng ca, kíp trong ngày, phân định chế độ trách nhiệm cá nhân củatừng ca kíp theo nguyên tắc người làm mất vé phải bồi thường tiền phí theo mứcthu phí đường bộ tương ứng ghi trên từng loại vé, người kiểm soát vé cho xekhông có vé hoặc vé không đúng quy định qua trạm thu phí thì phải bồi thườngtiền phí theo quy định; Ngoài ra còn bị phạt tương ứng với mức độ và hành vi viphạm.

- Định kỳ hàng tháng, quý, năm phảithực hiện đối chiếu, quyết toán vé, kèm theo quyết toán số thu, số nộp ngânsách với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý.”

- Tại Điều 19 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cungứng dịch vụ quy định:

“Điều 19. Ủy nhiệm lập hóa đơn

1. Tổ chức, cá nhân có ủy nhiệm bánhàng hóa, dịch vụ cho tổ chức, cá nhân khác, được ủy nhiệm việc lập hóa đơn chotổ chức, cá nhân nhận ủy nhiệm khi bán hàng hóa, dịch vụ.

2. Việc ủy nhiệm lập hóa đơn chongười mua hoặc bên thứ ba thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Việc ủy nhiệm lập hóa đơn phảiđược thể hiện bằng văn bản giữa người ủy nhiệm và người nhận ủy nhiệm.

4. Tổ chức, cá nhân ủy nhiệm lậphóa đơn chịu trách nhiệm về việc tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn theo quyđịnh tại Nghị định này.”

- Tại Điều 15 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định:

“1. Người bán hàng được ủy nhiệmcho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủynhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóngdấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự inđược in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phảiđóng dấu của đơn vị ủy nhiệm). Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bảngiữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.

2. Nội dung văn bản ủy nhiệm phảighi đầy đủ các thông tin về hóa đơn ủy nhiệm (hình thức hóa đơn, loại hóa đơn,ký hiệu hóa đơn và số lượng hóa đơn (từ số … đến số…)); mục đích ủy nhiệm; thờihạn ủy nhiệm; phương thức giao nhận hoặc phương thức cài đặt hóa đơn ủy nhiệm(nếu là hóa đơn tự in hoặc hóa đơn điện tử); phương thức thanh toán hóa đơn ủynhiệm.

3. Bên ủy nhiệm phải lập thông báoủy nhiệm có ghi đầy đủ các thông tin về hóa đơn ủy nhiệm, mục đích ủy nhiệm,thời hạn ủy nhiệm dựa trên văn bản ủy nhiệm đã ký kết, có tên, chữ ký, dấu (nếucó) của đại diện bên ủy nhiệm cho bên nhận ủy nhiệm. Thông báo ủy nhiệm phảiđược gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.

4. Bên nhận ủy nhiệm phải niêm yếtthông báo ủy nhiệm tại nơi bán hàng hóa, dịch vụ được ủy nhiệm lập hóa đơn đểngười mua hàng hóa, dịch vụ được biết.

5. Khi hết thời hạn ủy nhiệm hoặcchấm dứt trước hạn ủy nhiệm lập hóa đơn, hai bên phải xác định bằng văn bản vàbên được ủy nhiệm phải tháo gỡ ngay các thông báo đã niêm yết tại nơi bán hànghóa, dịch vụ.

6. Bên ủy nhiệm và bên nhận ủynhiệm phải tổng hợp báo cáo định kỳ việc sử dụng các hóa đơn ủy nhiệm trong báocáo sử dụng hóa đơn hàng quý theo hướng dẫn tại Thông tư này”.

- Tại Điều 32 Luật Ngân sách nhànước quy định:

“Nguồn thu của ngân sách địa phươnggồm:

1. Các khoản thu ngân sách địaphương hưởng 100%;

N) Các khoản phí, lệ phí thu từ cáchành động sự nghiệp và các khoản thu khác nộp vào ngân sách địa phương theo quyđịnh của pháp luật;”

Căn cứ các quy định nêu trên,trường hợp Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Vietinbank) cungcấp dịch vụ thu phí tự động không cần dừng đối với khách hàng đi qua trạm thuphí, Ngân hàng trích khoản thu phí đường bộ đã thu của khách hàng nộp trả chotrạm thu phí, sau đó trạm thu phí nộp vào Ngân sách địa phương tại kho bạc địaphương nơi đặt trạm thu phí tự động không cần dừng tương ứng với số phí thuđược của trạm đó, cuối tháng căn cứ vào số tiền phí đường bộ thu của kháchhàng, ngân hàng lập bảng kê các lần thu phí hoặc cước đường bộ trong tháng củatừng khách hàng, đồng thời;

- Đối với Cước đường bộ (hóa đơnđặc thù), nếu Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam nhận ủy nhiệmtạo và phát hành hóa đơn theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính thì Ngân hàng thương mại cổ phần công thươngViệt Nam (Vietinbank) lập hóa đơn thay cho đơn vị thu phí để giao cho kháchhàng. Hóa đơn của Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Vietinbank) là chứng từ hợp lệ để hạch toán vào chi phí kinh doanh và khấu trừ thuếgiá trị gia tăng theo quy định.

- Đối với việc ủy nhiệm tạo và pháthành biên lai thu phí đường bộ: Ngân hàng thương mại cổ phần công thương ViệtNam (Vietinbank) được tạo và phát hành biên lai thu phí đường bộ theo mẫu số01- 05/BLP và mẫu 02- 05/BGP ban hành kèm theo quyết định số 85/2005/QĐ-BTC củaBộ trưởng Bộ Tài chính thay cho cơ quan thu phí. Biên lai thu phí của Ngân hàngthương mại cổ phần công thương Việt Nam (Vietinbank) là chứng từ thu phí hợp lệđể hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh hoặc chi phí hành chính sự nghiệp.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang nghiêncứu để ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế Quyết định số 85/2005/QĐ-TTgcủa Bộ trưởng Bộ Tài chính. Vì vậy, việc thực hiện thu phí tự động không cầndừng đối với khách hàng đi qua trạm thu phí như trên chỉ áp dụng trong thờigian Bộ Tài chính chưa bổ sung văn bản chính thức.

Tổng cục thuế thông báo để các Cụcthuế biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT (01b);
- Vụ CS-TCT (2b);
- Lưu: VT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn