BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1510 TCT/NV6
V/v thuế GTGT và thuế TNDN đối với hoạt động xây dựng nhà để ở của dân cư

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được đơn thư của ông Lê Duy Tùng số nhà 284 Nguyễn Duy Trinh P. Bình Trưng Tây, quận 2, TP Hồ Chí Minh về việc thuế GTGT và thuế TNDN đối với hoạt động xây dựng căn nhà số 284 Nguyễn Duy Trinh do ông Lê Duy Tùng là chủ hộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 hướng dẫn về thuế TNDN.

Tổng cục Thuế có công văn số 2727 TCT/NV6 ngày 28/5/1999 chỉ đạo về việc quản lý thu thuế GTGT và thuế TNDN đối với hoạt động xây dựng nhà để ở của dân cư.

Theo đó thì tổ chức, cá nhân kinh doanh nhận thầu xây dựng nhà ở cho cá nhân phải nộp thuế GTGT và thuế TNDN. Một số trường hợp cụ thể:

- Trường hợp nhận khoán gọn (bao gồm cả nhân công và cung cấp vật liệu xây dựng) phải kê khai nộp thuế GTGT và thuế TNDN trên toàn bộ giá trị công trình.

- Trường hợp chỉ nhận thi công, chủ hộ tự nguyện mua nguyên vật liệu thì phải kê khai và nộp thuế GTGT và thuế TNDN trên phần tiền thi công thu được.

- Trong mọi trường hợp nếu công trình đã thi công xong mà bên nhận thầu xây dựng không kê khai nộp thuế và chủ hộ gia định cũng không cung cấp cho cơ quan thuế hợp đồng xây dựng và các căn cứ xác định đối tượng nhận thầu để truy thu thuế thì chủ hộ phải nộp thay tính trên toàn bộ giá trị công trình xây dựng số thuế GTGT và thuế TNDN.

Căn cứ các quy định trên, đề nghị cục thuế kiểm tra lại trường hợp xây dựng nhà của ông Lê Duy Tùng nếu có hợp đồng xây dựng giữa ông và cá nhân nhận thầu, nguyên vật liệu xây dựng do ông là chủ hộ tự mua (có hoá đơn chứng từ hợp pháp ghi tên, địa chỉ của chủ hộ) thì xem xét tính thuế GTGT và thuế TNDN trên phần tiền thi công thu được.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương