B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15102/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT nộp thừa cho tờ khai NSXXK

Hà Ni, ngày 19 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan Lào Cai.

Trả licông văn số 2257/HQLC-NV ngày 4/12/2014 của Cục Hải quan Lào Cai về vướng mắcthuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa của tờ khai nhập nguyên liệu, vậttư sảnxuất xuấtkhẩu, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa, ngày16/12/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số 18304/BTC-TCHQ hướng dẫn. Đề nghị Cục Hải quan Lào Cai nghiên cứu, thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lào Cai biết vàthực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
-
Lưu: VT, TXNK-QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang