BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15103/BTC-CĐKT
V/v đăng ký hành nghề kiểm toán

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013

Kính gửi: Các doanh nghiệp kiểm toán

Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận đăng kýhành nghề kiểm toán và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề đủ điều kiệnhành nghề trong năm 2014 như sau:

1. Đối với kim toán viên chưa được cấp Giy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán:

a) Trường hợp đã được cấp chứng ch kiểm toán viên trước ngày 01/01/2013sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng kýhành nghề kiểm toán và được đưa vào danh sách đủ điều kiện hành nghề kiểm toántrong năm 2014 nếu đáp ứng được các quy định tại Thông tư số 202/2012/TT-BTCngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khaidanh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán (Thông tư 202/2012/TT-BTC ) vàđảm bảo giờ cập nhật kiến thức theoquy định tại Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính hướngdẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán(Thông tư số 150/2012/TT-BTC ).

b) Trường hp được cấp chứng chỉ kiểmtoán viên ngày 23/4/2013 hoặcngày 31/5/2013 thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề và được hành nghề đến ngày 23/4/2014(đối với trường hợp được cấp chứng chỉ kiểm toán viên ngày 23/4/2013) hoặc đếnngày 31/5/2014 (đối với trường hợp được cấp chứng chỉ kim toán viên ngày 31/5/2013). Sau nhữngngày này, để được tiếp tục hành nghề kim toán hết năm 2014 thì phải đảm bảo40 giờ cập nhật kiến thức, cơ cu giờ cậpnhật kiến thức theo Thông tư 1 50/2012/TT-BTCtrong khoảng thời gian từ 23/4/2013 đến 23/4/2014 (nếu được cấp chứng chỉ kiểm toán viênngày 23/4/2013) hoặc từ 31/5/2013 đến 31/5/2014 (nếu được cấp chứng chỉ kiểm toán viênngày 31/5/2013); số giờ này không tính cho số giờ cập nhật kiến thức tính chonăm 2014.

2. Đối với kiểm toán viên đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểmtoán:

Kiểm toán viên đã được cấp Giấy chứng nhận đăng kýhành nghề kiểm toán sẽ được đưa vào danh sách kim toán viên hành nghề đủ điều kiện hành nghề kiểm toán trongnăm 2014 nếu có đủ 40 giờ cập nhật kiếnthức và cơ cấu giờ cập nhật kiến thức theo quy định tại Thông tư 150/2012/TT-BTC Trường hp đăng ký hành nghề trướcngày 15/8/2013 phải nộp cả báo cáo duy trì điều kiện hành nghề kiểmtoán hàng năm.

Bộ Tài chính đề nghị các công ty kiểm toán, kiểm toánviên căn cứ vào các quy định tại Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 vàThông tư s202/2012/TT-BTC ngày19/11/2012 và hướng dẫn tại công văn này đểthực hiện việc đăng ký hành nghề kiểm toán.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vưng mắc, đề nghị phản ánh về B Tài chính (Vụ Chế đ kế toán và kim toán) đ kịp thời giải quyết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Vụ CĐKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN
VÀ KIỂM TOÁN
Đặng Thái Hùng