B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15103/TCHQ-TXNK
V/v phân loại theo máy chính

Hà Ni, ngày 19 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Công ty CP thép Hòa Phát.
(Xã Hiệp Sơn, HuyệnKinh Môn, Hải Dương)

Trả lời công văn số 354/2014/THP ngày 1.12.2014 của Công tyCP thép Hòa Phát về phân loại hàng hóa theo máychính đối với mặt hàng cáp điện để liên kết cácthiết bị máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ của nhà máy tại Khu liên hợp Gang Thép Hòa Phát, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 97 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10.9.2013 củaBộ Tài chính thì: “Máy móc, thiết bị thuộc các Chương 84,Chương 85 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi nếu thỏa mãn các nội dung nêu tại chúgiải 3, 4 và 5 Phần XVI Danh mục hàng hóa xuấtnhập khẩu Việt Nam thì thực hiện phân loại theo máy chính, không phân biệt những máy móc, thiết bị đó được nhập khẩu từmột hay nhiều nguồn, về cùng chuyến hay nhiều chuyến,làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu
khác nhau”;

Căn cứ Chú giải 4 Phần XVI thì: “Khi một máy (kể cả một tổ hợpmáy) gồm các bộ phận cấu thành riêng lẻ (dù tách biệt hoặc được liên kết với nhaubằng ng, bằng bộ phận truyền, bằng cáp điện hoặc bằng bộ phận khác) để thực hiệnmột chức năng được xác định rõ đã quy địnhchi tiết tại một trong các nhóm của Chương 84 hoặc Chương 85, thì toàn bộ máy đó phải được phân loại vào nhóm phù hợpvới chức năng xác định của máy”.

Công ty CP thép Hòa Phát nhập khẩu hàng hóa là máy móc, thiếtbị thuộc các Chương 84, 85, 90 của Biểu thuế nhậpkhẩu ưu đãi để được áp dụng nguyên tắc phânloại theo máy chính thì phải đáp ứng quy định tại Điều 97, Thông tư số 128/2013/TT-BTC nêu trên và thực hiện đăng ký Danh mục máymóc, thiết bị là tổ hp, dây chuyền dự kiến nhập khẩu theo mẫu 05/DMTBDKNK-MC /2013quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theoThông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp cơ quan hải quan kiểm tra phát hiện hàng hóa nhậpkhẩu sử dụngkhông đúng với mục đíchđược phân loại lúc làm thủ tục hải quan sẽ bị ấn định thuế và xử phạt (nếu có) theo đúng với mãsố của hàng hóa tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP thép Hòa Phát biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái