TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1511/CT-TTHT
V/v: Hoá đơn chứng từ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:

CN Công Ty OSG Việt Nam tại TP.HCM
Địa chỉ: 18 Nam Quốc Cang , Q.1, TP.HCM
Mã số thuế : 0102981520-001

Trả lời văn thư số 01/2012-CVngày 29/02/2012 của Công ty về việc hóa đơn chứng từ, Cục thuế TP có ý kiến nhưsau:

- Căn cứ Điều 18, khoản 2 Điều27 Chương IV Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ qui địnhvề hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ :

“1. Trường hợp lập hóa đơn chưagiao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liênvà lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập vàgiao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đãlập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếuphát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liêncủa số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý dothu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai vàlập lại hóa đơn mới theo quy định.”

“Các trường hợp hủy hóa đơn

a) Hoá đơn đặt in bị in sai, intrùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn.

b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hoáđơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn. Thời hạn huỷ hoá đơnchậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trườnghợp tổ chức, hộ, cá nhân còn lưu giữ hoá đơn thuộc các trường hợp cơ quan thuếđã thông báo hết giá trị sử dụng, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là mười (10)ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lạiđược hoá đơn đã mất.

c) Các loại hoá đơn đã lập củacác đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

d) Các loại hoá đơn chưa lậpnhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định củapháp luật.”

Căn cứ hướng dẫn trên, đối vớinhững hóa đơn lập sai nhưng chưa giao người mua thì người bán gạch chéo cácliên và lưu tại cuống hoặc hóa đơn đã lập và đã giao cho người mua (chưa kêkhai thuế) sau đó phát hiện sai thì hai bên (bán và mua) lập biên bản thu hồihóa đơn đã lập sai, khi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC 26/AC thìCông ty đưa vào cột “xóa bỏ”, cột “hủy” chỉ ghi đối với những hóa đơn đã được Côngty thông báo phát hành, nhưng được tiến hành hủy hóa đơn theo qui định tạikhoản 2 Điều 27 Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên.

Cục thuế TP thông báo Công tybiết để thực hiện theo đúng qui định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC
- KT2
- Lưu (TTHT, HC).
411-48373 NBT

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga