BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1511/LĐTBXH-LĐVL
V/v Người lao động chuyển công tác

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

Tổng công ty Dược Việt Nam
(138B Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội).

Trả lời công văn số 117/TCTD-TCHC ngày 23/4/2007của quý Tổng công ty về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội có ý kiến như sau:

1- Pháp luật Lao động hiện hành không quy định việcchuyển công tác người lao động từ chủ sử dụng lao động này sang chủ sử dụng laođộng khác, chỉ quy định việc người lao động chấm dứt hợp đồng lao động vớingười sử dụng lao động cũ để thiết lập quan hệ lao động với người sử dụng laođộng khác trên cơ sở ký kết hợp đồng lao động.

2- Đối với trường hợp cụ thể mà quý Tổng công ty đãnêu tại công văn số 117/TCTD-TCHC ngày 23/4/2007, nếu quý Tổng công ty đồng ýcho ông Phong sang làm việc cho Công ty cổ phần hóa dược Việt Nam thì quý Tổngcông ty và ông Phong thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động (theo khoản 3 Điều 36Bộ luật Lao động) hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (theo điểm c khoản1, và khoản 2 Điều 35 Bộ luật Lao động).

Nếu hai bên chấm dứt hợp đồng lao động đúng phápluật thì quý Tổng công ty phải chi trả trợ cấp thôi việc cho ông Phong. Nếu haibên thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động thì các bên thực hiện theoquy định tại Điều 35 Bộ luật Lao động và được hướng dẫn tại điều 10 Nghị địnhsố 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội, đề nghị quý Tổng công ty nghiên cứu thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thứ trưởng Hòa (để báo cáo);
- Lưu VT, Vụ LĐ-VL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng