BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1511/TCHQ-GSQL
V/v phân loại ôtô tải đông lạnh

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn phân loại ôtô tải đônglạnh đã qua sử dụng tại công văn số 1253/TCHQ-GSQL ngày 21/03/2008 và công vănsố 6806/TCHQ-GSQL ngày 26/12/2008. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, một sốđơn vị áp dụng chưa đúng với quy định, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiệnthống nhất như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi banhành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/07/2006, Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTCngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính; TCVN 7271 :2003 ban hành kèm theo Quyết địnhsố 26/2003/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thì mặt hàng xe tảiđông lạnh, loại nguyên chiếc, tổng trọng lượng có tải tối đa không quá 5 tấnphân loại như sau:

- Loại xe có thùng hàng kết cấu dạng hộp kín, có cửa phíasau và/hoặc phía bên để xếp, dỡ hàng, thùng hàng có lớp vật liệu cách nhiệt, cólắp thiết bị làm lạnh, có thể được lắp thiết bị để xếp, dỡ hàng, đã qua sử dụng,thực tế xe khi nhập khẩu phải hoạt động được (làm đông lạnh được), phân loạivào mã số 8704.21.21.10, thuế suất thuế nhập khẩu 30% (Biểu thuế ban hành theoQuyết định số 39/2006/QĐ-BTC ); mã số 8704.21.21.00, thuế suất thuế nhập khẩu20% (Biểu thuế ban hành theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC).

- Loại xe không có thiết bị làm lạnh hoặc có thiết bị làmlạnh nhưng thực tế không hoạt động được, chỉ có thùng xe có lớp vật liệu cáchnhiệt, đã qua sử dụng, phân loại vào mã số 8704.21.26.10, thuế suất thuế nhậpkhẩu 150% (Biểu thuế ban hành theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ); mã số8704.21.29.90, thuế suất thuế nhập khẩu 80% (Biểu thuế ban hành theo Quyết địnhsố 106/2007/QĐ-BTC).

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố áp căn cứ hồ sơ,thực tế xe nhập khẩu để áp dụng đúng quy định, đồng thời rà soát thống kê, báocáo Tổng cục Hải quan về áp mã, thuế suất mặt hàng này (từ 01/01/2007 đến28/02/2009) trước 05/04/2009.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn