BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------------------
V/v: Chuyển lỗ của Công ty TNHH MTV Cà phê Đăk Nông
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đăk Nông
Trả lời công văn số 182/CT-KK &KTT ngày 01/03/2011 của Cục Thuế tỉnh Đăk Nông đề nghị hướng dẫn về việc chuyển lỗ của Công ty TNHH một thành viên Cà phê Đăk Nông, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Khoản 2, Mục VII, Phần B Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:“Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ của năm quyết toán thuế trừ vào thu nhập chịu thuế của năm sau. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.”;
“Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu (kể cả bàn giao, bán doanh nghiệp Nhà nước), sáp nhập, hợp nhất… Số lỗ của doanh nghiệp phát sinh trước khi chuyển đổi sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách phải được theo dõi chi tiết theo năm phát sinh và được tiếp tục chuyển vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi sở hữu, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách để đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.”
Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn:“Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì phải chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm phát sinh lỗ.”;
Công văn số 518/TCT-CS ngày 14/2/2011 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc quyết toán thuế TNDN năm 2010 và một số nội dung cần lưu ý về thuế GTGT, TTĐB, thuế đối với nhà thầu nước ngoài.
Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH một thành viên Cà phê Đăk Nông có số lỗ còn lại là 27,4 tỷ từ khi sáp nhập năm 2005 đến năm 2010 đã hết thời hạn chuyển lỗ 5 năm theo quy định. Số lỗ phát sinh chưa bù trừ hết sẽ không được giảm trừ tiếp vào thu nhập của các năm tiếp sau.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH MTV Cà phê Đăk Nông;
- Vụ Chính sách (TCT), Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, KK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

>> Xem thêm:  Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi đất ? Hướng dẫn chính sách đền bù khi bị thu hồi đất đai ?

>> Xem thêm:  Quy định về hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ? Thẩm quyền thu hồi đất