BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1511 TCT/NV6
V/v kê khai khấu trừ và hoàn thuế đối với công trình xây dựng

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Bình

Trả lời công văn số 139/CT-NQD ngày 24/1/2003 của Cục thuế hỏi về việc hoàn thuế GTGT đối với Công ty SX-KD-XNK Bình Minh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2, Mục I, phần D Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT quy định: “Đối với cơ sở mới thành lập, đầu tư tài sản mới đã đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế nhưng chưa có phát sinh doanh thu bán hàng để tính GTGT đầu ra, nếu thời gian đầu tư từ một năm trở lên được xét hoàn thuế đầu vào theo từng năm. Số thuế GTGT đầu vào của tài sản đầu tư được hoàn có giá trị lớn từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế từng quý”.

Chi nhánh Công ty SX-KD-XNK Bình Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được cấp mã số thuế phụ, đã đăng ký kê khai nộp thuế tại Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, nếu đang trong quá trình xây dựng trụ sở chi nhánh, chưa phát sinh doanh thu chịu thuế GTGT thì chi nhánh được xét hoàn thuế GTGT theo quy định nêu trên.

Đề nghị Chi cục Thuế tỉnh Thái Bình cho kiểm tra cụ thể để xác định công trình xây dựng đó phục vụ cho hoạt động kinh doanh chịu thuế GTGT hay không chịu thuế GTGT.

Nếu công trình xây dựng này phục vụ cho hoạt động SXKD chịu thuế GTGT và Công ty trực tiếp ký hợp đồng với đơn vị thi công công trình xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh, hoá đơn GTGT ghi tên Công ty và mã số chính của Công ty tại tỉnh Thái Bình, có xác nhận của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh về việc chi nhánh không kê khai khấu trừ hoàn thuế tại TP. Hồ Chí Minh đối với những hoá đơn đó thì Công ty được kê khai khấu trừ thuế tại Cục thuế tỉnh Thái Bình. Còn nếu chi nhánh thực hiện ký hợp đồng xây dựng công trình ghi hoá đơn cho trụ sở chính thì phải điều chỉnh lại việc ghi sai hoá đơn vì sẽ liên quan đến việc bàn giao tài sản sau này và như vậy chi nhánh thực hiện kê khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế tại Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương