VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1511/VPCP-QHQT
V/v dự án công ty liên doanh Thương mại- Dịch vụ tổng hợp Thiên Thuỷ

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại,Văn hoá- Thông tin, Công an,
- Tổng cục Du lịch,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1181 BKH/VPTĐ ngày 4 tháng 3 năm 2003) và ý kiến của các cơ quan liên quan về Dự án thành lập Công ty Liên doanh TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Thiên Thuỷ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc thực hiện dự án thành lập ông ty Liên doanh TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Thiên Thuỷ giữa Công ty Du lịch, dịch vụ và xuất nhập khẩu Hà Giang (Việt Nam) với Công ty TNHH Tập đoàn sản xuất nghiệp thanh niên Ngọc Khê - Vân Nam (Trung Quốc), với mục tiêu hoạt động:

- Xây dựng và kinh doanh một khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao và các dịch vụ lịch, khách sạn kèm theo.

- Kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài theo đúng quy định tại Quyết định số 32/2003/QĐ-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý các vấn đề cụ thể để cấp giấy phép đầu tư cho dự án phù hợp với quy định hiện hành.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao