VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1511/VPCP-V .IV/v khiếu nại, kiến nghị của ông Nguyễn Bá Thành, tỉnh Lạng Sơn

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhận được đơn của ông Nguyễn Bá Thành (trú tại số 45, khu 4, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) khiếu nại, kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ khi Ủy ban nhân dân huyện Văn Lãng thu hồi đất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại Khu II, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng (đơn, tài liệu sao gửi kèm theo). Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét giải quyết đơn của ông Nguyễn Bá Thành theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả giải quyết trước ngày 30 tháng 4 năm 2021.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg TT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Ông Nguyễn Bá Thành (để biết);
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy,
các Vụ: TH, NN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3b), Hg.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy