BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15114/QLD-MP
V/v đình ch lưu hành vàthu hồi mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty TNHH xuất nhập khẩu Ovan
(Địa ch: 12/9G Lô N, Cao ốc Bình Khánh, đường Lương Định Của, P. An Phú, Q. 2, Tp. Hồ Chí Minh)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tếquy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Biên bản kiểm tra hậu mại tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Ovanngày 19/6/2015,

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm mỹ phẩm Evoludermcrème mains nourrissate au cacao (Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩmdo Cục Quản lý Dược cấp: 70771/13/CBMP-QLD ngày 05/3/2013).

Sản phẩm trên do Công ty C2J Evoluderm (Pháp) sản xuất;Công ty TNHH xuất nhập khẩu Ovanchịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: sản phẩm nhập khẩu và lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.

2. Công ty TNHH xuất nhập khẩu Ovan phải:

- Gửi thông báo thu hi tới những nơi phân phối, sử dụng sảnphẩm nêu trên. Tiến hành thu hồi toàn bộ các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định.

- Gửi báo cáo thu hồi các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/9/2015.

3. Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh kiểm tra,giám sát việc thu hồi mỹ phẩm vi phạm của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Ovan, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

4. S Y tế các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương thông báo cho các cơ s kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sátcác đơn vị thực hiện thông báo này./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt